Vissza

Általános szerződési feltételek

Az Innovariant Nyomdaipari Kft.  2012. november 15. napjától érvényes

Általános Üzleti Feltételei

www.konyvtarhaz.huwebáruház működésére vonatkozóan

I. Általános rendelkezések

Az Innovariant Nyomdaipari Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa a II. pontban meghatározott árut vásárló, vagy szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Ügyfél) között a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.

Mindenki Ügyfél, aki a Szolgáltató bármely termékét, szolgáltatását megrendeli, ajánlatot kér, vagy ajánlatot küld. Az Ügyfél esetleges Általános Üzleti Feltételei kizárólag akkor válhatnak a szerződés részévé, ha annak rendelkezéseit a Szolgáltató igazoltan aláírásra jogosult képviselője írásban előzetesen elfogadta.

II. A szerződés tárgya:

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi konkrét termékek értékesítésére és szolgáltatások nyújtására vállal kötelezettséget meghatározott díj megfizetése ellenében Ügyfelei részére:

www.konyvtarhaz.huoldalon publikált, vásárlási árral és egyéb kondíciókkal ellátott könyvek, nyomdai késztermékek.

III. A szerződés létrejötte:

1. Szerződés az adott árura vagy szolgáltatásra vonatkozó megrendelőlap kitöltésével és cégszerű aláírásával jön létre, vagy online megrendelőlap kitöltésével és online megküldésével. Tekintettel a jogviszony létrejöttére, mind a díjfizetés, mind a szolgáltatás kikényszeríthető, így a Megrendelő a díjfizetés elmaradásának indokaként nem hivatkozhat arra, hogy az Innovariant Nyomdaipari Kft. részéről áru teljesítése, vagy szolgáltatás nyújtása nem történt.

2. A megrendelőlapot az Ügyfél személyesen aláírhatja, illetőleg faxon, postán, e-mailben vagy on-line eljuttatja a Szolgáltatóhoz. A szerződés létrejöttének napja személyes megrendeléskor az aláírás napja, egyéb esetben az a nap, amikor a megrendelőlap a Szolgáltatóhoz érkezik. Online megrendelés esetén a Szolgáltató az Ügyfél e-mail címére visszaigazolja a megrendelést, feltüntetve a szerződés létrejöttének dátumát és szerződés főbb elemeit (szolgáltatás tárgya, díja, fizetése, szerződés időtartama).

A Szolgáltató az Ügyfelet az alábbiakról tájékoztatja a megrendelés során:

a) a Szolgáltató cégnevéről és székhelyéről, telefonszámáról, a szerződéskötési szándékról

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló díjáról, valamint az összes járulékos költségről

d) a fizetés, a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról

A Szolgáltató ezen tájékoztatást köteles a telefonbeszélgetést követő 4 munkanapon belül az Ügyfélnek postai úton megküldeni.

IV. Titoktartás, adatkezelés és felelősség

Az Ügyfél által megadott, az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok zárt és titkos kezelése a Szolgáltató kötelezettsége. A Szolgáltató jelen pontban tájékoztatja az Ügyfelet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ban foglaltakról, amely szerint az adatkezelés az Ügyfél előzetes hozzájárulásán alapul. Az Ügyfél az adatkezeléshez való hozzájárulását a Szerződés megkötésére irányuló magatartásával, minden további kifejezett nyilatkozata nélkül megadta.

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az adatkezelés célja, jogalapja, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személye, az adatkezelés időtartama az alábbiak:

Az adatkezelés célja:

 • www.konyvtarhaz.huhonlapon működő webshopban regisztrált vevők részére értékesítési, promóciós tartalmú hírlevelek küldése;
 • vevők vásárlási szokásainak rögzítése: gyakoriság, termékek, érdeklődési kör;
 • megrendelések teljesítése;
 • ügyfelek igényeinek kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja:

az Ügyfél önkéntes és fent meghatározott hozzájárulása adatai kezeléséhez, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

Az érintettekre vonatkozó adatok:

 • név;
 • cégnév – kontaktszemély;
 • e-mail cím;
 • számlázási cím;
 • postázási cím;
 • bankszámlaszám;
 • bankkártya adatok;
 • érdeklődési kör;
 • vásárlási szokások.

Az adatok forrása:

www.konyvtarhaz.huonline regisztrációs felületen keresztüli regisztráció, az érintett más módon tett nyilatkozata.

Az adatok kezelésének időtartama:

 • az adatkezelési hozzájárulás érintett általi visszavonásáig, amennyiben kéri az adatok törlését;
 • az adatok törlésre kerülnek, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • az adatok törlésre kerülnek, ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendeli.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is:

a nyilvántartott adatokat a honlap üzemeltetője kizárólag saját célra használja, sem kereskedelmi, sem egyéb célból nem kívánja harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

Az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó neve és címe, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helye és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

- adatkezelő és -feldolgozó neve és címe: Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep 4. (székhely);

- a tényleges adatkezelés és az adatfeldolgozás helye: Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep 4. (székhely);

- adatkezeléssel összefüggő tevékenység: adatrögzítés; adatelemzéses, promóciós célú hírlevél küldés; a vásárlási folyamat során keletkező ügyviteli témájú levelezés; megrendelői/vásárlói igények teljesítése.

- Az Innovariant Nyomdaipari Kft. Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-55350/2012

A belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak neve és elérhetőségi adatai:

- Felelős 1.: Drágán György ügyvezető,

Cím: 6750 Algyő, Ipartelep 4.; Tel.: +36 62 493 626, Fax: +36 62 493 914 email cím: info@konyvtarhaz.hu;

- Felelős 2.: Bereczky Diána, projektasszisztens; 6750 Algyő, Ipartelep 4.; Tel..: +36 62 493 626, Fax: +36 62 493 914 email cím:  info@konyvtarhaz.hu;

A Szolgáltató felelőssége kizárólag az Ügyfél felé csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. A Szolgáltató felelőssége az Ügyfél által a tárgyévben fizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel került megállapításra.

V. Díjfizetés

Az áruk és szolgáltatások díjáról az Ügyfelek árajánlatot kérhetnek, amely alapján a Szolgáltató a konkrét igény ismeretében árajánlatot ad. Különleges kezelést igénylő Különleges Tájékoztatásért külön díj számítható fel.

A konkrét áruk és szolgáltatások díját az egyedi szerződések, megrendelőlapok tartalmazzák. Az Ügyfél a szerződéskötést követően kiállított számlán szereplő összeget köteles megfizetni:

 • utánvéttel,
 • bankkártyával történő fizetéssel

A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek. 
Bankkártyával történő fizetés esetén az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést nem kezdi meg addig, amíg az Ügyfél az adott ügyletre vonatkozó számlát maradéktalanul ki nem egyenlítette.

Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást a megrendelés, ill. a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül írásban (annak feladását igazolható módon bizonyítani kell) áll el a szerződéstől, úgy a bruttó szerződés szerinti összeg után 30 %-os kötbér fizetésére kötelezett. Az ezt követően tett elállás esetén a Szolgáltató díjat nem térít vissza.

VI. Szerződés módosítása, megszüntetése

A felek közötti szerződés módosítható:

 • közös megegyezéssel
 • jogszabály változás esetén a Szolgáltató által egyoldalúan
 • Szolgáltató általi ÁSZF módosítás miatt

Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban bejelenteni. Ennek elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A felek közötti szerződés megszűntetése/megszűnése:

 • a felek a rendes felmondás lehetőségét az áruk és szolgáltatások jellegére való tekintettel kizárják.
 • szándékos vagy súlyos szerződésszegés esetén szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye abban az esetben, ha a fél – következményekre történő figyelmeztetése és megfelelő határidő kitűzése mellett - nem hagy fel szerződésszegő magatartásával vagy ismételten szerződést szeg.
 • közös megegyezéssel írásban
 • a Szolgáltató vagy az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésével
 • a V. pont szerinti 3 napon belüli elállási jog gyakorlásával
 • Telefon útján kötött szerződések esetén az Ügyfél a III. pontban meghatározott tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül elállásra jogosult. Az Ügyfél e jogát telefonon keresztül is gyakorolhatja.

A szerződés megszűnésekor a még nem teljesített áruért vagy szolgáltatásért járó díj az Ügyfélnek visszajár, kivéve az Ügyfél jogutód nélküli megszűnésekor.

VII. Az egyes konkrét áruk és szolgáltatások nyújtásának részletes szabályai:

Az Ügyfél a www. konyvtarhaz.hu oldalon keresztül regisztrálja magát. A regisztráció során megadja a vásárláshoz szükséges adatokat az űrlap tartalma szerint. 
Az Ügyfél kiválasztja a kívánt terméket és jelzi a vásárlási szándékát az űrlap megfelelő részeinek kitöltésével, kiválasztva az igényelt fizetési módot.

A megrendelésről a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld a Vásárló részére, melyben tájékoztatja a vásárlás, a fizetés és a szállítás részleteiről. 
A konyvtarhaz.hu oldalon keresztül vásárolt termékeket a GLS futárszolgálat szállítja házhoz.

VIII:. Szolgáltató elérhetőségei, vevőszolgálat

8.1. A szolgáltató cégadatai

A szolgáltató cég neve:                       Innovariant Nyomdaipari Kft.

A szolgáltató rövidített cégneve:        Innovariant Kft.

A szolgáltató képviselőjének neve:   Drágán György

A szolgáltató székhelye:                      6750 Algyő, Ipartelep 4.

Adószám:                                             11393982-2-06

Cégjegyzékszám:                                 06-09-004321

A szolgáltató bankszámla száma:        OTP Bank 11735005-20465456


 

A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége:

Hétfő – péntek, munkanapokon:                   08.00-16.00 óráig

A szolgáltató levelezési címe:                      6750 Algyő, Ipartelep 4.

Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:          +36 62 493 638

E-mail elérhetősége:                                      ugyfelszolgalat@konyvtarhaz.hu

VIII. A teljesítés helye, érvénytelenség, bírósági illetékesség, alkalmazandó jog

1. A teljesítés helye Algyő.

2. Amennyiben utólag a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezésének érvénytelenségét állapítják meg, úgy ez a körülmény a szerződés egyéb részeinek hatályát és érvényességét nem érinti, kivéve ha a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

3. A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekben a jelen Feltételek alapján kötött szerződések és a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. Az Ügyfelek a szerződés illetőleg a megrendelőlap aláírásával kijelentik, hogy e jogszabályokat ismerik és magukra nézve kötelező erejűnek ismerik.

4. A jelen ÁSZF-ből, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekből fakadó jogviták eldöntésére a felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság joghatóságát kötik ki.

X. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések annyiban alkalmazandók, amennyiben a felek közötti külön megállapodás eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen ÁSZF mindenkor hatályos, illetve korábban hatályos szövege a Szolgáltató honlapján (www.innovariant.hu) folyamatosan elérhető, illetőleg ügyfélszolgálatán annak mindenkor hatályos kifüggesztett példánya bármikor megtekinthető legyen, valamint kérésre e-mailben megküldi Ügyfelei részére.

A jelen ÁSZF 2012. november 15-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Ügyfél a szerződés/megrendelőlap aláírásával és elküldésével egyben elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri és azokat magára nézve kötelező erejűnek ismeri el.

XI. Az adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a(z) Innovariant Nyomdaipari Kft., 6750 Algyő, Ipartelep 4. által a(z) http://konyvtarhaz.hu, felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70- 72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Szeged, 2012. november 12.

2016. Július 27.